جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
مجموعه مناقصات شرکت توزیع نیروی برق استان قزوینشرکت توزیع نیروی برق استان قزوین د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
۲۱:۱۵:۵۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com