جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
توسعه و تکمیل ساختمان بازرسی کل استان قزوین اداره کل بازرسی استان قزوین  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
۲۰:۳۵:۴۰
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com