جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
بهسازی وآسفالت راههای روستایی تاکستان وآوجاداره کل راه و شهرسازی استان قزوین د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


پنجشنبه ۱ فروردين ۱۳۹۸
۲۱:۴۲:۲۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com