جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
ارزیابی کیفی احداث پروژهسازمان مهندسی اجرایی و تاسیسات نزاجا د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
۱۹:۲۵:۲۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com