جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
اجرای حفرات خالی و انشعابات سطح شهرستان های تاکستانشرکت گاز استان قزوین د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
۱۹:۳۲:۱۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com