جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
تعویض پوشش لوله های زیرزمینی تاسیسات تقویت فشارشرکت ملی گاز ایران - منطقه سه عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
۱۹:۳۷:۳۳
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com