جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
اجرای اسکلت فلزی باکس مرکزی



اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


يكشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۲۰:۲۱:۴۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com