جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
جدول گذاری معابردهیاری خورهشت د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرح آگهی : مناقصه واگذاری اجرای عملیات عمرانی مشروط به پیمانکاران واجد شرایط : پروژه جدول گذاری معابر حدودا ۲۵۰۰ متر رونده
شرایط : گواهینامه پیمانکاری در رشته راه و باند - رتبه ۵ راهسازی از مراجع ذیصللاح - فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال - معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز - اساسنامه شرکت و خلاصه رزومه کاری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۵۶۸۹۷۹۱۳۴۶۰۰۲۶۱۲ پست بانک شعبه تاکستان / سپرده شرکت در مناقصه ۸۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۵۶۸۹۷۹۱۳۴۶۰۰۲۶ پست بانک شعبه تاکستان و یا ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ الی ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : از ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ الی ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
آدرس خرید اسناد : تاکستان، خیابان امام خمینی (ره)، فلکه ۱۵ خرداد، پشت ساختمان فرمانداری، ساختمان بخشداری مرکزی
آدرس ارسال مدارک : تاکستان، خیابان امام خمینی (ره)، فلکه ۱۵ خرداد، پشت ساختمان فرمانداری، ساختمان بخشداری مرکزی


پنجشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۰:۴۶:۲۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com