جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
تخریب و بازسازی مدرسه ۱۲ کلاسه ۱۷ شهریوراداره کل نوسازی مدارس استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


پنجشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۰:۵۴:۳۰
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com