جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
ارزیابی کیفی انجام عملیات بهره برداری، امداد و گازبانیشرکت گاز استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرکت گاز استان قزوین

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای / شماره مناقصه (۹۸-۰۷)

بدینوسیله شرکت گاز استان قزوین در نظر دارد انجام پروژه ای را طبق مشخصات و شرایط کلی ذیل از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای و پس از ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید :

۱- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان قزوین به نشانی قزوین- خیابان نواب شمالی- مجتمع ادارات.

۲- موضوع مناقصه : انجام عملیات بهره برداری، امداد و گازبانی، مشترکین و کنتور خوانی، نصب تجهیزات کنتور و رگولاتور شهرستان قزوین

۳- محل ارائه خدمات و مدت اجرای موضوع مناقصه:در سطح شهرستان قزوین - به مدت ۳۶۵ روز تقویمی

۴- مبنای برآورد :کارشناسی.

۵- استاندارد اجرای کار: مطابق مشخصات فنی، پکیج ارائه شده از سوی دستگاه مناقصه گزار و استانداردهای شرکت ملی گاز ایران.

۶- نام و نشانی نماینده کارفرما: معاون امور بهره برداری شرکت گاز استان قزوین واقع در نشانی دستگاه مناقصه گزار.

۷- شرایط مناقصه گران:

۱-۷ : داشتن شخصیت حقوقی

۲-۷ : داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر با رتبه ۴ یا بالاتر در رشته تاسیسات و تجهیزات و یا داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر با رتبه ۵ یا بالاتر در رشته نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه کشور).

۳-۷ : ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۴-۷ : توانایی ارائه انواع ضمانت نامه ها طبق ضوابط کارفرما.  

۵-۷ : داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در یکی از رشته های ذکر شده در بند ۲-۷ .

۶-۷ : ارایه آخرین صورت های مالی حسابرسی شده بر اساس آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به شمار۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک مورخ ۰۹/۰۲/۸۸ وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد و اطلاعیه های بعدی آن.

۸- قیمت اسناد مناقصه و نحوه واریز وجه نقد: مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب بانکی ذیل به نام شرکت گاز استان قزوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۱۷۶۲ پرداخت گردد:

ردیف

نام بانک و شعبه

شماره حساب

شماره شبا

۱

بانک مرکزی جهمهوری اسلامی ایران

۴۱۰۱۰۱۱۸۳۸۱۶۳۶۳۹

(شبا     ۳۴۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۱۱۸۳۸۱۶۳۶۳۹IR)

۹- نوع و مبلغ تضمیـن شرکت در مناقصـه: طبق مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ﻫ مور خ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ هیأت وزیران بهمبلغ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شرح ذیل:

الف- ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ب- اصل فیش واریز وجه نقد به یکی از حساب های سپرده بانکی مجاز ذکر شده در بند ۸ دعوتنامه.

پ- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران.

ج- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سر رسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).

چ- وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

تبصره: در صورت ارائه وثیقه ملکی، برای انجام تشریفات قانونی آن با امور حقوقی شرکت گاز استان قزوین هماهنگی لازم در خصوص ترهین ملک مورد نظر بصورت سند رهنی در دفاتر رسمی ( ثبت ) صورت پذیرد.

ح- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.

تذکر : متن ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار( شرکت در مناقصه) می بایست مطابق کاربرگ شماره (۱) آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ﻫ مور خ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ باشد.

۱۰- مدارک مورد نیاز جهت دریافت کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه:

۱- تقاضای کتبی دریافت کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه با ذکر موضوع و شماره مناقصه و کدکاربری پایگاه مناقصات. ۲- تصویر گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری معتبر

توجه: جهت اخذ کد کاربری، لازم است مناقصه گران به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات ، به نشانی اینترنتی http://iets.mporg.irمراجعه نموده و پس از ثبت نام نسبت به اخذ کدکاربری اقدام نمایند.

۱۱- زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه و کاربرگهای استعلام ارزیابی کیفی:از انتشار آگهی نوبت اول (تاریخ ۲۱/۰۲/۹۸) لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه     (ساعت: ۱۶:۰۰) مورخ ۲۴/۰۲/۹۸

۱۲- محل دریافت اسناد مناقصه و کاربرگهای استعلام ارزیابی کیفی:طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- دفتر امور قراردادها

۱۳- مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه و کاربرگهای استعلام ارزیابی کیفی: از تاریخ ۲۵/۰۲/۹۸ لغایت پایان وقت اداری روز شنبه (ساعت: ۱۶:۰۰) مورخ ۱۱/۰۳/۹۸.

تبصره : تحویل کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز شنبه (ساعت: ۱۶:۰۰) مورخ ۱۱/۰۳/۹۸ از سوی مناقصه گران الزامی است.

۱۴- محل تحویل اسناد مناقصه و کاربرگهای استعلام ارزیابی کیفی: طبقه همکف دستگاه مناقصه گزار- دبیرخانه (اتاق۶-۱۱)

۱۵- زمان و مکان بازگشایی کاربرگهای استعلام ارزیابی کیفی: ساعت ۹:۰۰ – روز یکشنبه مورخ ۱۲/۰۳/۹۸ – سالن اجتماعات ساختمان مرکزی.

۱۶- زمان و محل بازگشایی پاکات پیشنهاد: زمان گشایش پاکات الف، ب و ج: روز یکشنبه ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۹/۰۳/۹۸ ، طبقه اول دستگاه مناقصه گزار- سالن اجتماعات ساختمان مرکزی.

۱۷- محل تامین اعتبار: اعتبارات جاری شرکت گاز استان قزوین

۱۸-قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران می بایست متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.


دوشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
۲۱:۴۹:۰۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com