جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
مقاوم سازی و بهسازی مدرسه فاطمیه رادکاناداره کل نوسازی مدارس استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


دوشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
۲۲:۱۱:۱۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com