جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
جدول گذاری معابر سطح شهر تاکستانشهرداری تاکستان د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


سه شنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۰:۳۷:۵۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com