جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
تکمیل راه روستایی دشتک - اردلاناداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


سه شنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۰:۴۳:۱۳
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com