جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
تکمیل ساختمان اداری سرایداریاداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان قزوین د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
۲۰:۲۲:۲۳
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com