جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
احداث پایانه شهریشهرداری آبیک د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
۲۰:۲۳:۵۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com