جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
احداث ساختمان چند منظوره شهر سیردانشهردار سیردان د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
۲۰:۳۲:۰۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com