جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
اجرای حفرات خالی - نگهداری - تعمیرات - بازسازی و مقاوم سازی شهرستان البرزشرکت گاز استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
۲۰:۳۵:۵۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com