جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
اجرای قسمتی از سالن چند منظوره پیام نور شهرستان تاکستاندانشگاه پیام نور استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
۲۱:۱۰:۲۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com