جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
اجرای روکش آسفالت سطح شهر محمدیهشهرداری محمدیه در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرح آگهی : مناقصه اجرای روکش آسفالت سطح شهر محمدیه با برآورد ۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : رتبه ۵ راه و صلاحیت ایمنی و دارای کارخانه آسفالت (بصورت مالکیت یا اجاره نامه رسمی)
مبالغ : سپرده شرکت در مناقصه ۱.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب سپرده جاری ۳۱۰۰۰۰۲۳۳۱۰۰۱ به نام شهرداری محمدیه
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۹.۳۰
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری محمدیه به آدرس محمدیه ـ خیابان امام حسین
آدرس ارسال مدارک : شهرداری محمدیه ـ دبیرخانه شهرداری

دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
۱۱:۱۷:۵۰
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com