جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
بهسازی مدرسه شهید باقی بلاغی قزویناداره کل نوسازی مدارس استان قزوین د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
۱۱:۴۸:۲۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com