جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
اجرا و تکمیل پروژه زیرسازی خیابان ولیعصردهیاری کچله گرد در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرح آگهی : مناقصه واگذاری اجرا و تکمیل پروژه زیرسازی خیابان ولیعصر (عج) به پیمانکاران واجد صلاحیت - میزان پروژه ۴۵۰۰ مترمربع
شرایط : گواهینامه پیمانکاری در رشته راه و باند - حداقل رتبه مورد نیاز رتبه ۵ راهسازی از مراجع ذیصلاح - واریز مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال - معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت - گواهینامه صادره از مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۵۴۴۷۱۹۴۹۹۵۲۸۵۶/۰۲ نزد پست بانک / سپرده شرکت در مناقصه ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب دهیاری و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ الی ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
آدرس ارسال مدارک : دهیاری کچله گرد
۰۲۸۳۴۴۳۲۹۹۳

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
۱۸:۲۸:۴۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com