جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت یک معبرشرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین  د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
۱۸:۳۲:۵۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com