جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
تهیه و نصب و راه اندازی و آزمایششرکت مخابرات ایران مدیریت منطقه قزوین د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
۱۸:۵۰:۵۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com