جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
اجرای پروژه بوستان پروین اعتصامی شهرک اندیشهشهرداری قزوین  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
۱۹:۰۷:۱۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com