جستجو
کمیسیون ها > اخبار کمیسیون ها
اخبار کمیسیون ها
  » اخبار کمیسیون فنی
  » اخبار کمیسیون حقوقی
  » اخبار کمیسیون روابط عمومی
  » اخبار کمیسیون تاسیسات و آب
پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۹
بر اساس مصوبۀ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۹ هیئت مدیرۀ انجمن به منظور افزایش توان و کارآیی کمیسیونهای انجمن ...
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com