جستجو
خدمات انجمن
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

در راستای افزایش دانش فنی و توانمندسازی عوامل دست اندرکار پروژه های عمرانی در سطج استان و در پیرو دستور شورای فنی استانداری اقدام به برگزاری دوره ها با عناوین مصوب اجرا میگردد
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

امور کمیسیون های انجمن ، حسب تقاضای اعضاء محترم خدمات مشاوره و اجرایی خود را در بخشهای زیر ارائه میدهد:
پنجشنبه ۱۱ دي ۱۳۹۳
به منظور حسن اجرای مصوبه شورای فنی استان، امور خود اظهاری انجمن خدمات ذیل ارائه میدهد:
پنجشنبه ۱۱ دي ۱۳۹۳
امور ساجات در دبیرخانه انجمن ، خدمات کاملی در حوزه رتبه بندی به اعضاء ارائه میدهد که شامل موارد ذیل میباشد:
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com