جستجو
خدمات انجمن
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

امور ساجات دبیرخانه انجمن خدمات کاملی در حوزه رتبه بندی به اعضاء ارائه میدهد که شامل موارد ذیل میباشد
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

در راستای افزایش دانش فنی و توانمندسازی عوامل دست اندرکار پروژه های عمرانی در سطج استان و در پیرو دستور شورای فنی استانداری اقدام به برگزاری دوره ها با عناوین مصوب اجرا میگردد
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

امور کمیسیون های انجمن ، حسب تقاضای اعضاء محترم خدمات مشاوره و اجرایی خود را در بخشهای زیر ارائه میدهد:
پنجشنبه ۱۱ دي ۱۳۹۳
به منظور حسن اجرای مصوبه شورای فنی استان، امور خود اظهاری انجمن خدمات ذیل ارائه میدهد:
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com