جستجو
خدمات انجمن
پنجشنبه ۱۱ دي ۱۳۹۳
امور ساجات در دبیرخانه انجمن ، خدمات کاملی در حوزه رتبه بندی به اعضاء ارائه میدهد که شامل موارد ذیل میباشد:
پنجشنبه ۱۱ دي ۱۳۹۳

دبیرخانه انجمن با عقد قراردادهای جداگانه با شرکتها و اشخاص حقیقی خبره ، خدمات مشاوره مالی و مالیاتی را به اعضاء بشرح ذیل ارائه میکند:
پنجشنبه ۱۱ دي ۱۳۹۳
کمیسیون حقوقی انجمن ، حسب تقاضای اعضاء محترم خدمات مشاوره و اجرایی خود را در بخشهای زیر ارائه میدهد:
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com