جستجو
اخبار > مزایده ها
مزایده ها
شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵

شهرداری قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵

یک سازمان دولتی در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵

شهرداری ضیاءآباد در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵

شهرداری قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
يكشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵

شهرداری تاکستان در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

شهرداری دانسفهان در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

شهرداری دانسفهان در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

شرکت بهسازان آینده قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

تعاونی مسکن جانبازان استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

شهرداری خرمدشت در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

شهرداری قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

شرکت بهسازان آینده قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com