جستجو
اخبار > مزایده ها
مزایده ها
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

شهرداری قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

شهرداری اقبالیه در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵

شرکت سهامی آب منطقه ای استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵

شهرداری قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

شهرداری محمودآباد نمونه در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵

کارخانه آسفالت کاسپین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵

شرکت مخابرات مدیریت منطقه قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵

شرکت مخابرات مدیریت منطقه قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵

شرکت مخابرات مدیریت منطقه قزوین
در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵

شهرداری معلم کلایه در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵

شهرداری منطقه دو قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com