جستجو
اخبار > مزایده ها
مزایده ها
شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

شهرداری محمودآباد نمونه در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵

کارخانه آسفالت کاسپین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵

شرکت مخابرات مدیریت منطقه قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵

شرکت مخابرات مدیریت منطقه قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵

شرکت مخابرات مدیریت منطقه قزوین
در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵

شهرداری معلم کلایه در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵

شهرداری منطقه دو قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
سه شنبه ۲۸ دي ۱۳۹۵

بانک ملی ایران اداره امور شعب استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
شنبه ۲۵ دي ۱۳۹۵

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین
در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
سه شنبه ۷ دي ۱۳۹۵

کارخانه آسفالت کاسپین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
دوشنبه ۶ دي ۱۳۹۵

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
شنبه ۴ دي ۱۳۹۵

شهرداری ضیاء آباد در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com