جستجو
بخشناهه ها.ضوابط.قوانین
سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶

شرکت آب و فاضلاب شهری استان گیلان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۶

دستمزد ، نرخ عوامل ، نرخ مصالح ، نرخ ماشین آلات فهرست بهای واحد پایه سال ۱۳۹۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com