جستجو
بخشناهه ها.ضوابط.قوانین نظام فنی و اجرایی
جمعه ۱۱ تير ۱۳۹۵
مصوبه شورای فنی در خصوص الزام پیمانکاران دارای رتبه راه در تمامی پایه ها (بومی و غیر بومی) به شرکت در دوره های آموزشی نظری و عملی "آشنایی با استانداردها و تجزیه و تحلیل شیتهای آزمایشگاهی در تولید، حمل و اجرای آسفالت گرم"
چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴
مصوبه شورای فنی در خصوص الزام شرکت در دوره های آموزشی
چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال ۱۳۹۴موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com