جستجو
مکاتبات
سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۸

دریافت کارمزد از برندگان مناقصات در سامانه ستاد
سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۸

درخصوص اشکالات آزادسازی حسن انجام کار پیمانکاران از محل اوراق اسناد خزانه اسلامی
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸

درخصوص مشکلات ارتقا رتبه با توجه به امتیاز توان مالی
پیگیری ۱
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷

درخصوص شرایط جدید کشور و مشکلات  پیش روی پیمانکاری
دوشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۷

درخصوص عواقب ناشی از شاخصهای غیر منطقی تعدیل موقت سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۷
دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

در خصوص تغییر ناگهانی نرخ ارز و تاثیر آن بر ادامه و اجرای پروژه های عمرانی
شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷

در خصوص افزایش چند برایری قیمت مصالح ناشی از افزایش نرخ ارز
شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷

در خصوص افزایش چند برایری قیمت مصالح ناشی از افزایش نرخ ارز
پنجشنبه ۷ تير ۱۳۹۷

در خصوص افزایش بی رویه قیمت مصالح در سطح کشور
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

در خصوص بند (و) ماده ۱۱ پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com