جستجو
مکاتبات
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷

درخصوص شرایط جدید کشور و مشکلات  پیش روی پیمانکاری
دوشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۷

درخصوص عواقب ناشی از شاخصهای غیر منطقی تعدیل موقت سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۷
دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

در خصوص تغییر ناگهانی نرخ ارز و تاثیر آن بر ادامه و اجرای پروژه های عمرانی
شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷

در خصوص افزایش چند برایری قیمت مصالح ناشی از افزایش نرخ ارز
شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷

در خصوص افزایش چند برایری قیمت مصالح ناشی از افزایش نرخ ارز
پنجشنبه ۷ تير ۱۳۹۷

در خصوص افزایش بی رویه قیمت مصالح در سطح کشور
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

در خصوص بند (و) ماده ۱۱ پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

 در خصوص مشکلات مرتبط با پرداخت کارکرد پروژه ها از طریق اسناد خزانه اسلامی
پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

در خصوص تغییر ناگهانی نرخ ارز و تاثیر آن بر ادامه و اجرای پروژه های عمرانی
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

در خصوص آیین نامه اجرایی بند ه تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۵
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

در خصوص تامین منابع مالی پروژه های از طریق اسناد خزانه اسلامی
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com