جستجو
بخشنامه ها و نشریات > بخشنامه ها
بخشنامه ها
دوشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۱
شنبه ۲ مهر ۱۳۹۰
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۳بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تائید وزارت امور خارجه و به استناد ماده واحده قانون ...
دوشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۰
به استناد ماده (۶) آئین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی موضوع ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه - مصوب سال ۱۳۵۲ هیات وزیران و در چارچوب ...
دوشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۰
هئیت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۵۶/۴۰۹۵۹ مورخ ۱۳۹۰/۳/۷ وزارت امور اقتصادی
يكشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۰

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و ماده ۶ آئین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی 

يكشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۰
به استناد ماده ۶ آئین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی موضوع ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه ...
دوشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۰
به استناد ماده (۶) آیین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی موضوع ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه ...
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com