جستجو
آرشیو مناقصات > مناقصات
مناقصات
شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین 
در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸

شرکت مخابرات ایران- مدیریت منطقه قزوین
در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
.
جمعه ۲۷ دي ۱۳۹۸

اداره کل را هوشهرسازی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
جمعه ۲۷ دي ۱۳۹۸

شهرداری محمودآباد نمونه
در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
جمعه ۲۰ دي ۱۳۹۸

شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین
در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
جمعه ۲۰ دي ۱۳۹۸

شرکت گاز استان قزوین  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
جمعه ۲۰ دي ۱۳۹۸

شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی(نیروگاه شهید رجایی)   در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
جمعه ۱۳ دي ۱۳۹۸

شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
.
جمعه ۱۳ دي ۱۳۹۸

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
.
سه شنبه ۱۰ دي ۱۳۹۸

شرکت گاز استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه ۱۰ دي ۱۳۹۸

شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۸ دي ۱۳۹۸

شرکت گاز استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
.
جمعه ۶ دي ۱۳۹۸

شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه قزوین  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
.
جمعه ۶ دي ۱۳۹۸

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
.
چهارشنبه ۴ دي ۱۳۹۸

شهرداری محمودآباد نمونه در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه ۲ دي ۱۳۹۸

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸

اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
.
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸

شرکت گاز استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
.
يكشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸

شهرداری محمدیه در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸

اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸

شهردار شال در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸

شرکت شهرکهای کشاورزی در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
.
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸

شرکت گاز استان قزوین  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
.
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
.
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com