جستجو
آرشیو مناقصات > مناقصات
مناقصات
پنجشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۴
شهرداری نرجه در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
پنجشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۴
شهرداری منطقه یک قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
چهارشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴
شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید :
چهارشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴
شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید :
چهارشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴
شهرداری بیدستان در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
چهارشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴
حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
چهارشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴
سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید
سه شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴
بخشداری اسفرورین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
چهارشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۴
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
سه شنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۴
شهرداری تاکستان در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
سه شنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۴
شهرداری محمدیه در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
دوشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴
اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
يكشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۴
شهرداری بیدستان در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
يكشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۴
شهرداری آبگرم در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
يكشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۴
تعاونی مسکن انبوه سازان سازمان نظام مهندسی استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
يكشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۴
شرکت عمران و سازندگی استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
يكشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۴
شهرداری آبیک در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
يكشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۴
شهرداری خاکعلی در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
پنجشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۴
شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
چهارشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۴
شرکت آب منطقه ای قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
سه شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴
شهرداری محمود آباد نمونه در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
سه شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴
شهرداری محمدیه در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
سه شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴
شهرداری تاکستان در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳
اداره کل تامین اجتماعی استان قزوبن در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳
اداره کل ورزش و جوانان استان قزوبن در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳
نوسازی مدارس استان قزوبن در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
يكشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳
شهرداری شریفیه در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
يكشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳
شهرداری اقبالیه در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
يكشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳
شرکت شهر صنعتی البرز در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳
اداره گاز استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com