جستجو
آرشیو مناقصات > مناقصات
مناقصات
پنجشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۴
شهرداری تاکستان در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:
چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴
شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه شهید رجائی در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:
چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴
شهرداری کوهین در نظر دارد اجرای پروژه تکمیل ساختمان غسالخانه شهر کوهین ( نوبت اول ) را با شرایط زیر به پیمانکاران دارای رتبه واگذار نماید:
مهلت خرید اسناد : یک هفته پس از درج آگهی نوبت دوم
برآورد یا اعتبار: ۸۱۹،۴۲۷،۵۶۱
آدرس خرید اسناد: شهرداری کوهین
يكشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۴
 اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
يكشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۴
شهرداری محمدیه در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

پنجشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۴
شهرداری منطقه ۲ استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

پنجشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۴
شرکت آب منطقه ای استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

چهارشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۴
شرکت گاز استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
سه شنبه ۲۳ تير ۱۳۹۴
تیپ ۱۱۶ پیاده مکانیزه قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
دوشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۴
شهرداری بوئین زهرا در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
يكشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۴
اداره کل راه وشهرسازی استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
شنبه ۲۰ تير ۱۳۹۴
اداره کل راه وشهرسازی استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
پنجشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۴
شهرداری محمدیه در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
دوشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۴
اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
شنبه ۱۳ تير ۱۳۹۴
شرکت گاز استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
شنبه ۱۳ تير ۱۳۹۴
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
شنبه ۱۳ تير ۱۳۹۴
شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
شنبه ۱۳ تير ۱۳۹۴
شهرداری تاکستان در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
سه شنبه ۹ تير ۱۳۹۴
مدیریت تولید برق شهید رجائی  در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
سه شنبه ۹ تير ۱۳۹۴
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
سه شنبه ۹ تير ۱۳۹۴
اداره کل راه وشهرسازی استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
سه شنبه ۹ تير ۱۳۹۴
شهرداری تاکستان در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
دوشنبه ۸ تير ۱۳۹۴
توزیع نیروی برق استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
يكشنبه ۷ تير ۱۳۹۴
شهرداری منطقه ۳ قزوین  در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
يكشنبه ۷ تير ۱۳۹۴
روابط عمومی سازمان آمار و فناوری اطلاعات استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
يكشنبه ۷ تير ۱۳۹۴
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
شنبه ۶ تير ۱۳۹۴
شهرداری تاکستان در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
پنجشنبه ۴ تير ۱۳۹۴
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
چهارشنبه ۳ تير ۱۳۹۴
شهرداری تاکستان در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

تاریخ انتشار آگهی نوبت اول : ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم : ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
چهارشنبه ۳ تير ۱۳۹۴
اداره آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com