جستجو
اخبار > مناقصات
مناقصات
چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
راه و شهرسازی استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
راه و شهرسازی استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
شهرداری سگز آباد استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴
بنیاد مسکن استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴
راه و شهرسازی استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴
برق شهید رجایی استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴
آب منطقه ای  استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴
شهرک صنعتی کاسپین استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴
شهرک صنعتی کاسپین استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴
شهرک صنعتی کاسپین استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴
جهاد  کشاورزی استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۴
شهرداری نرجه استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۴
برق شهید رجایی استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۴
شهرداری منطقه۱استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴
برق شهید رجایی استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴
کاسپین استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴
آب و فاضلاب استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴
برق شهید رجایی استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴
شهرداری محمود آباداستان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۴
شرکت گاز استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۴
شرکت گاز استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴
راه و شهرسازی استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
آب و فاضلاب استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
دانشگاه آزاد استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
شهرداری محمود آباد نمونه استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
شهرداری محمود آباد نمونه استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴
آب و فاضلاب استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴
آب و فاضلاب استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۴
آب و فاضلاب استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۴
شرکت پیشروان تامین صنعتی ابنیه استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید

Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com