جستجو

لیست قیمت معامله اسناد خزانه در فرابورس ۱۳۹۸/۱۱/۷

آخرین قیمت معامله در فرابورس (دیروز)

آخرین قیمت معامله در فرابورس (امروز)

تاریخ سررسید

نماد معاملاتی

ردیف

۹۹۵،۰۰۰

۹۹۵،۰۰۰

۱۳۹۸/۱۱/۱۴

اخزا ۶۱۲

۱

۹۰۵،۸۰۰

۹۰۴،۷۸۱

۱۳۹۹/۵/۲۸

اخزا ۶۲۳

۲

۸۹۳،۰۰۵

۸۹۲،۵۰۰

۱۳۹۹/۶/۲۵

اخزا ۶۲۴

۳

۸۸۰،۶۶۲

۸۸۲،۰۰۰

۱۳۹۹/۷/۲۱

اخزا ۷۰۳

۴

۸۵۲،۰۹۸

۸۵۰،۰۰۲

۱۳۹۹/۱۰/۲۲

اخزا ۷۰۴

۵

۹۲۰،۱۲۹

۹۲۱،۳۰۲

۱۳۹۹/۴/۲۳

اخزا ۷۰۶

۶

۹۱۱،۸۸۵

۹۱۲،۰۱۱

۱۳۹۹/۵/۱۳

اخزا ۷۰۹

۷

۷۶۲،۰۰۰

۷۶۲،۹۹۸

۱۴۰۰/۵/۱۸

اخزا ۷۱۳

۸

۹۴۹،۰۰۰

۹۴۹،۰۰۰

۱۳۹۹/۲/۲۴

اخزا ۷۱۵

۹

۷۶۸،۹۳۷

۷۶۹،۰۰۰

۱۴۰۰/۴/۷

اخزا ۷۱۶

۱۰

۷۶۲،۰۰۰

۷۵۸،۰۰۰

۱۴۰۰/۵/۲۵

اخزا ۷۱۸

۱۱

۷۷۳،۱۱۵

۷۷۴،۲۴۸

۱۴۰۰/۳/۲۴

اخزا ۷۲۰

۱۲

۷۲۵،۰۰۰

۷۲۸،۰۰۰

۱۴۰۰/۷/۲۸

اخزا ۷۲۱

۱۳

۷۶۲،۰۰۰

۷۶۲،۹۹۹

۱۴۰۰/۴/۲۸

اخزا ۷۲۲

۱۴

۷۱۵،۵۵۵

۷۱۶،۵۵۰

۱۴۰۰/۸/۲۴

اخزا ۷۲۳

۱۵

۹۱۹،۳۴۵

۹۲۱،۲۶۰

۱۳۹۹/۴/۲۳

اخزا ۸۰۱

۱۶

۹۱۷،۵۰۰

۹۱۸،۵۰۰

۱۳۹۹/۴/۳۰

اخزا ۸۰۲

۱۷

۹۰۸،۱۳۵

۹۱۰،۰۰۰

۱۳۹۹/۵/۲۱

اخزا ۸۰۳

۱۸

۷۶۲،۰۰۰

۷۶۲،۰۰۴

۱۴۰۰/۴/۲۱

اخزا ۸۰۴

۱۹

۷۶۲،۰۰۰

۷۶۴،۰۰۰

۱۴۰۰/۴/۲۲

اخزا ۸۰۵

۲۰

۷۵۱،۰۰۱

۷۶۲،۰۰۰

۱۴۰۰/۵/۱۹

اخزا ۸۰۶

۲۱

۷۲۶،۴۰۰

۷۳۰،۰۰۰

۱۴۰۰/۷/۱۹

اخزا ۸۰۷

۲۲

۷۱۴،۸۶۵

۷۱۸،۰۰۰

۱۴۰۰/۸/۱۷

اخزا ۸۰۸

۲۳

۷۰۳،۰۰۲

۷۰۶،۹۸۰

۱۴۰۰/۹/۲۳

اخزا ۸۰۹

۲۴

۶۹۸،۵۱۶

۶۹۹،۹۹۹

۱۴۰۰/۱۰/۶

اخزا ۸۱۰

۲۵

۶۹۷،۰۵۶

۷۰۴،۰۰۰

۱۴۰۰/۱۰/۱۳

اخزا ۸۱۱

۲۶

۶۸۷،۸۹۷

۶۸۸،۱۲۶

۱۴۰۰/۱۱/۱۱

اخزا ۸۱۲

۲۷

۶۵۳،۰۰۰

۶۵۶،۰۰۰

۱۴۰۱/۲/۱۹

اخزا ۸۱۳

۲۸

۶۴۲،۰۰۰

۶۴۶،۰۰

۱۴۰۱/۳/۱۸

اخزا ۸۱۴

۲۹

۶۳۴،۰۰۱

۶۴۰،۰۰۳

۱۴۰۱/۴/۶

اخزا ۸۱۵

۳۰

۶۲۵،۵۷۳

۶۳۲،۹۹۰

۱۴۰۱/۵/۳

اخزا ۸۱۶

۳۱

۱،۰۰۰،۰۰۰(اولین)

۶۲۲،۰۰۱

۱۴۰۱/۵/۱۲

اخزا ۸۱۷

۳۲


سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶
۲۰:۲۱:۲۶


Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com