جستجو

لیست قیمت معامله اسناد خزانه در فرابورس ۱۳۹۸/۵/۳۰

آخرین قیمت معامله در فرابورس (دیروز)

آخرین قیمت معامله در فرابورس (امروز)

تاریخ سررسید

نماد معاملاتی

ردیف

۹۵۵،۴۳۲

۹۵۵،۵۰۰

۱۳۹۸/۸/۲۰

اخزا ۶۰۴

۱

۹۷۰،۲۱۵

۹۷۲،۰۰۰

۱۳۹۸/۷/۲۲

اخزا ۶۰۶

۲

۹۴۴،۸۱۰

۹۴۷،۱۰۰

۱۳۹۸/۹/۱۱

اخزا ۶۱۰

۳

۹۱۶،۰۰۰

۹۱۶،۰۲۳

۱۳۹۸/۱۱/۱۴

اخزا ۶۱۲

۴

۹۲۷،۰۰۲

۹۲۸،۰۵۰

۱۳۹۸/۱۰/۱۶

اخزا ۶۱۳

۵

۹۲۸،۰۰۰

۹۳۱،۵۱۲

۱۳۹۸/۱۰/۱۶

اخزا ۶۱۴

۶

۹۵۵،۳۱۱

۹۵۷،۰۰۰

۱۳۹۸/۸/۲۰

اخزا ۶۱۵

۷

۸۱۹،۰۰۲

۸۱۹،۰۲۵

۱۳۹۹/۵/۲۸

اخزا ۶۲۳

۸

۸۰۵،۹۹۹

۸۰۷،۰۰۱

۱۳۹۹/۶/۲۵

اخزا ۶۲۴

۹

۷۹۵،۶۰۱

۷۹۷،۰۰۰

۱۳۹۹/۷/۲۱

اخزا ۷۰۳

۱۰

۷۵۶،۰۰۰

۷۵۶،۶۰۷

۱۳۹۹/۱۰/۲۲

اخزا ۷۰۴

۱۱

۸۳۶،۰۰۲

۸۳۷،۰۰۳

۱۳۹۹/۴/۲۳

اخزا ۷۰۶

۱۲

۹۸۴،۳۰۰

۹۸۵،۶۰۰

۱۳۹۸/۶/۲۷

اخزا ۷۰۷

۱۳

۹۶۹،۵۵۰

۹۷۱،۱۵۰

۱۳۹۸/۷/۲۳

اخزا ۷۰۸

۱۴

۸۲۵،۰۰۱

۸۲۷،۰۰۴

۱۳۹۹/۵/۱۳

اخزا ۷۰۹

۱۵

۸۹۹،۸۰۵

۸۹۹،۸۰۵

۱۳۹۸/۵/۳۰

اخزا ۷۱۲

۱۶

۶۴۸،۹۰۰

۶۵۰،۰۰۰

۱۴۰۰/۵/۱۸

اخزا ۷۱۳

۱۷

۹۷۰،۰۸۳

۹۷۲،۰۰۰

۱۳۹۸/۷/۲۲

اخزا ۷۱۴

۱۸

۸۶۳،۳۵۷

۸۶۵،۰۰۲

۱۳۹۹/۲/۲۴

اخزا ۷۱۵

۱۹

۶۶۴،۰۰۱

۶۷۲،۵۵۷

۱۴۰۰/۴/۷

اخزا ۷۱۶

۲۰

۹۲۶،۸۴۰

۹۲۹،۹۰۰

۱۳۹۸/۱۰/۱۷

اخزا ۷۱۷

۲۱

۶۴۴،۶۱۸

۶۴۵،۵۰۰

۱۴۰۰/۵/۲۵

اخزا ۷۱۸

۲۲

۹۵۱،۹۹۹

۹۵۲،۳۰۱

۱۳۹۸/۸/۲۷

اخزا ۷۱۹

۲۳

۶۷۰،۰۰۵

۶۷۴،۵۰۰

۱۴۰۰/۳/۲۴

اخزا ۷۲۰

۲۴

۶۲۰،۸۲۱

۶۲۳،۰۰۱

۱۴۰۰/۷/۲۸

اخزا ۷۲۱

۲۵

۶۵۵،۱۱۳

۶۵۷،۰۵۶

۱۴۰۰/۴/۲۸

اخزا ۷۲۲

۲۶

۶۱۱،۰۰۰

۶۱۶،۳۹۰

۱۴۰۰/۸/۲۴

اخزا ۷۲۳

۲۷


سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶
۲۰:۲۱:۲۶


Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com