جستجو

لیست قیمت معامله اسناد خزانه در فرابورس ۱۳۹۷/۴/۲۵

آخرین قیمت معامله در فرابورس (دیروز)

آخرین قیمت معامله در فرابورس (امروز)

تاریخ سررسید

نماد معاملاتی

ردیف

۹۸۹،۶۰۱

۹۹۰،۲۸۲

۱۳۹۷/۵/۸

اخزا ۶۰۱

۱

۹۶۷،۷۹۵

۹۶۸،۱۰۰

۱۳۹۷/۶/۱۲

اخزا ۶۰۲

۲

۹۴۸،۱۰۰

۹۴۸،۴۰۰

۱۳۹۷/۷/۱۰

اخزا ۶۰۳

۳

۷۲۹،۰۰۰

۷۲۹،۵۲۹

۱۳۹۸/۸/۲۰

اخزا ۶۰۴

۴

۹۰۱،۰۰۰

۹۰۱،۰۷۸

۱۳۹۷/۹/۲۶

اخزا ۶۰۵

۵

۷۴۰،۷۳۰

۷۴۱،۴۵۰

۱۳۹۸/۷/۲۲

اخزا ۶۰۶

۶

۸۹۴،۹۹۹

۸۹۹،۰۰۰

۱۳۹۷/۱۰/۱۰

اخزا ۶۰۷

۷

۷۸۸،۱۳۳

۷۹۰،۰۱۸

۱۳۹۸/۴/۱۱

اخزا ۶۰۸

۸

۷۸۸،۰۰۲

۷۹۱،۹۹۹

۱۳۹۸/۴/۱۱

اخزا ۶۰۹

۹

۷۲۸،۹۹۵

۷۱۵،۳۶۲

۱۳۹۸/۹/۱۱

اخزا ۶۱۰

۱۰

۹۰۹،۱۰۰

۹۱۴،۰۰۰

۱۳۹۷/۹/۱۳

اخزا ۶۱۱

۱۱

۶۸۹،۱۶۰

۶۹۶،۵۰۰

۱۳۹۸/۱۱/۱۴

اخزا ۶۱۲

۱۲

۷۰۳،۰۱۵

۷۰۴،۰۱۱

۱۳۹۸/۱۰/۱۶

اخزا ۶۱۳

۱۳

۷۰۰،۰۰۰

۷۰۹،۹۹۰

۱۳۹۸/۱۰/۱۶

اخزا ۶۱۴

۱۴

۷۲۲،۲۶۷

۷۲۶،۵۰۰

۱۳۹۸/۸/۲۰

اخزا ۶۱۵

۱۵

۹۸۰،۵۰۱

۹۸۱،۰۰۰

۱۳۹۷/۵/۲۲

اخزا ۶۲۱

۱۶

۷۶۷،۰۱۰

۷۶۸،۰۰۰

۱۳۹۸/۵/۲۳

اخزا ۶۲۲

۱۷

۵۹۹،۰۰۰

۵۸۸،۰۰۱

۱۳۹۹/۵/۲۸

اخزا ۶۲۳

۱۸

۵۸۷،۰۲۰

۵۸۴،۰۰۱

۱۳۹۹/۶/۲۵

اخزا ۶۲۴

۱۹

۹۸۹،۱۸۹

۹۸۹،۱۸۹

۱۳۹۷/۵/۸

اخزا ۶۰۱۲

۲۰

۸۵۰،۰۰۰

۸۵۱،۰۰۰

۱۳۹۷/۱۲/۲۸

سخاب ۷

۲۱


سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶
۲۰:۲۱:۲۶


Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com