جستجو

لیست قیمت معامله اسناد خزانه در فرابورس ۱۳۹۸/۹/۱۳

آخرین قیمت معامله در فرابورس (دیروز)

آخرین قیمت معامله در فرابورس (امروز)

تاریخ سررسید

نماد معاملاتی

ردیف

۹۶۹،۰۰۱

۹۶۸،۸۰۳

۱۳۹۸/۱۱/۱۴

اخزا ۶۱۲

۱

۹۸۴،۵۰۰

۹۸۴،۷۹۹

۱۳۹۸/۱۰/۱۶

اخزا ۶۱۳

۲

۹۸۵،۹۹۸

۹۸۴،۰۰۱

۱۳۹۸/۱۰/۱۶

اخزا ۶۱۴

۳

۸۸۲،۵۰۰

۸۸۳،۰۰۰

۱۳۹۹/۵/۲۸

اخزا ۶۲۳

۴

۸۶۵،۰۰۰

۸۶۴،۰۱۰

۱۳۹۹/۶/۲۵

اخزا ۶۲۴

۵

۸۵۲،۵۹۰

۸۵۳،۰۰۰

۱۳۹۹/۷/۲۱

اخزا ۷۰۳

۶

۸۱۷،۰۰۰

۸۱۵،۹۰۰

۱۳۹۹/۱۰/۲۲

اخزا ۷۰۴

۷

۸۹۶،۵۰۰

۸۹۷،۰۰۰

۱۳۹۹/۴/۲۳

اخزا ۷۰۶

۸

۸۸۶،۰۰۰

۸۸۷،۰۰۰

۱۳۹۹/۵/۱۳

اخزا ۷۰۹

۹

۷۱۹،۶۰۲

۷۲۰،۶۵۶

۱۴۰۰/۵/۱۸

اخزا ۷۱۳

۱۰

۹۲۳،۰۰۰

۹۲۳،۱۰۵

۱۳۹۹/۲/۲۴

اخزا ۷۱۵

۱۱

۷۳۶،۴۵۰

۷۳۷،۴۵۰

۱۴۰۰/۴/۷

اخزا ۷۱۶

۱۲

۹۸۴،۰۰۰

۹۸۳،۸۰۳

۱۳۹۸/۱۰/۱۷

اخزا ۷۱۷

۱۳

۷۱۸،۰۰۰

۷۱۸،۲۰۲

۱۴۰۰/۵/۲۵

اخزا ۷۱۸

۱۴

۷۴۱،۳۰۶

۷۴۳،۵۰۰

۱۴۰۰/۳/۲۴

اخزا ۷۲۰

۱۵

۶۹۳،۰۲۱

۶۹۳،۵۰۲

۱۴۰۰/۷/۲۸

اخزا ۷۲۱

۱۶

۷۲۹،۰۰۰

۷۲۸،۸۰۱

۱۴۰۰/۴/۲۸

اخزا ۷۲۲

۱۷

۶۸۴،۷۰۰

۶۸۴،۵۰۱

۱۴۰۰/۸/۲۴

اخزا ۷۲۳

۱۸

۸۹۳،۰۰۰

۸۸۸،۹۰۹

۱۳۹۹/۴/۲۳

اخزا ۸۰۱

۱۹

۸۹۱،۷۸۸

۸۹۲،۵۰۰

۱۳۹۹/۴/۳۰

اخزا ۸۰۲

۲۰

۸۸۲،۰۰۰

۸۸۲،۰۰۰

۱۳۹۹/۵/۲۱

اخزا ۸۰۳

۲۱

۷۳۲،۹۹۷

۷۳۲،۰۰۱

۱۴۰۰/۴/۲۱

اخزا ۸۰۴

۲۲

۷۳۱،۲۴۹

۷۳۱،۰۰۰

۱۴۰۰/۴/۲۲

اخزا ۸۰۵

۲۳

۷۱۹،۵۰۰

۷۱۸،۱۰۱

۱۴۰۰/۵/۱۹

اخزا ۸۰۶

۲۴

۶۹۵،۴۵۲

۶۹۸،۰۰۰

۱۴۰۰/۷/۱۹

اخزا ۸۰۷

۲۵

۶۷۳،۵۰۰

۶۷۲،۲۱۰

۱۴۰۰/۹/۲۳

اخزا ۸۰۹

۲۶

۶۶۵،۰۰۰

۶۶۷،۷۷۳

۱۴۰۰/۱۰/۱۳

اخزا ۸۱۱

۲۷

۱،۰۰۰،۰۰۰ (اولین)

۶۵۵،۰۰۱

۱۴۰۰/۱۱/۱۱

اخزا ۸۱۲

۲۸

۶۲۲،۰۰۰

۶۲۲،۵۹۹

۱۴۰۱/۲/۱۹

اخزا ۸۱۳

۲۹

۶۱۳،۰۰۰

۶۱۳،۸۰۰

۱۴۰۱/۳/۱۸

اخزا ۸۱۴

۳۰

۶۰۹،۸۸۶

۶۱۰،۰۰۰

۱۴۰۱/۴/۶

اخزا ۸۱۵

۳۱


سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶
۲۰:۲۱:۲۶


Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com