جستجو

 

لیست قیمت معامله اسناد خزانه در فرابورس ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

آخرین قیمت معامله در فرابورس (دیروز)

آخرین قیمت معامله در فرابورس (امروز)

تاریخ سررسید

نماد معاملاتی

ردیف

۹۲۳،۸۱۱

۹۳۶،۹۹۹

۱۳۹۷/۵/۸

اخزا ۶۰۱

۱

۹۰۴،۰۱۰

۹۲۰،۰۰۰

۱۳۹۷/۶/۱۲

اخزا ۶۰۲

۲

۸۹۰،۰۰۰

۹۰۷،۹۹۵

۱۳۹۷/۷/۱۰

اخزا ۶۰۳

۳

۷۱۱،۸۶۹

۷۳۹،۷۸۰

۱۳۹۸/۸/۲۰

اخزا ۶۰۴

۴

۸۵۳،۰۰۰

۸۷۰،۰۰۰

۱۳۹۷/۹/۲۶

اخزا ۶۰۵

۵

۷۲۵،۰۰۰

۷۳۵،۱۰۰

۱۳۹۸/۷/۲۲

اخزا ۶۰۶

۶

۸۵۰،۰۰۰

۸۶۹،۷۹۹

۱۳۹۷/۱۰/۱۰

اخزا ۶۰۷

۷

۷۶۴،۹۹۹

۷۸۵،۸۱۹

۱۳۹۸/۴/۱۱

اخزا ۶۰۸

۸

۷۶۰،۰۰۱

۷۹۶،۸۱۲

۱۳۹۸/۴/۱۱

اخزا ۶۰۹

۹

۷۰۴،۷۹۶

۷۲۵،۰۰۰

۱۳۹۸/۹/۱۱

اخزا ۶۱۰

۱۰

۸۶۶،۰۱۰

۸۶۶،۰۱۰

۱۳۹۷/۹/۱۳

اخزا ۶۱۱

۱۱

۶۹۹،۹۹۹

۷۲۰،۰۰۰

۱۳۹۸/۱۱/۱۴

اخزا ۶۱۲

۱۲

۶۹۰،۰۰۰

۷۱۸،۱۰۲

۱۳۹۸/۱۰/۱۶

اخزا ۶۱۳

۱۳

۷۰۰،۰۰۰

۷۲۸،۷۶۷

۱۳۹۸/۱۰/۱۶

اخزا ۶۱۴

۱۴

۷۱۱،۸۶۹

۷۳۱،۹۹۸

۱۳۹۸/۸/۲۰

اخزا ۶۱۵

۱۵

۸۱۰،۰۰۰

۸۲۲،۲۰۰

۱۳۹۷/۱۲/۲۸

سخاب ۷

۱۶

۸۰۴،۰۷۵

۸۱۹،۴۹۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۸

سخاب۷۲

۱۷

 


سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶
۲۰:۲۱:۲۶


Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com