جستجو

لیست قیمت معامله اسناد خزانه در فرابورس ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

آخرین قیمت معامله در فرابورس (دیروز)

آخرین قیمت معامله در فرابورس (امروز)

تاریخ سررسید

نماد معاملاتی

ردیف

۸۵۸،۶۱۱

۸۵۸،۶۰۴

۱۳۹۸/۸/۲۰

اخزا ۶۰۴

۱

۸۶۹،۴۷۸

۸۷۰،۰۰۳

۱۳۹۸/۷/۲۲

اخزا ۶۰۶

۲

۹۱۸،۰۴۱

۹۱۹،۱۰۰

۱۳۹۸/۴/۱۱

اخزا ۶۰۸

۳

۹۱۸،۰۰۲

۹۱۹،۱۵۰

۱۳۹۸/۴/۱۱

اخزا ۶۰۹

۴

۸۴۸،۰۳۵

۸۵۰،۰۰۷

۱۳۹۸/۹/۱۱

اخزا ۶۱۰

۵

۸۲۱،۳۸۰

۸۲۱،۲۵۵

۱۳۹۸/۱۱/۱۴

اخزا ۶۱۲

۶

۸۳۲،۰۲۰

۸۳۲،۵۰۱

۱۳۹۸/۱۰/۱۶

اخزا ۶۱۳

۷

۸۳۱،۷۰۴

 ۸۳۳،۵۰۰

۱۳۹۸/۱۰/۱۶

اخزا ۶۱۴

۸

۸۵۷،۵۰۲

۸۵۸،۲۰۱

۱۳۹۸/۸/۲۰

اخزا ۶۱۵

۹

۸۹۹،۰۰۰

۸۹۸،۵۸۰

۱۳۹۸/۵/۲۳

اخزا ۶۲۲

۱۰

۷۲۶،۰۰۱

۷۲۸،۷۸۹

۱۳۹۹/۵/۲۸

اخزا ۶۲۳

۱۱

۷۱۳،۷۰۰

۷۱۷،۵۵۶

۱۳۹۹/۶/۲۵

اخزا ۶۲۴

۱۲

۷۰۲،۸۱۰

۷۰۵،۰۳۸

۱۳۹۹/۷/۲۱

اخزا ۷۰۳

۱۳

۶۷۴،۶۰۰

۶۷۴،۸۴۹

۱۳۹۹/۱۰/۲۲

اخزا ۷۰۴

۱۴

۸۹۸،۰۱۰

۸۹۶،۱۲۵

۱۳۹۸/۵/۲۳

اخزا ۷۰۵

۱۵

۷۴۰،۰۰۰

۷۴۱،۰۰۱

۱۳۹۹/۴/۲۳

اخزا ۷۰۶

۱۶

۸۷۸،۶۰۵

۸۸۰،۰۵۰

۱۳۹۸/۶/۲۷

اخزا ۷۰۷

۱۷

۸۶۹،۴۲۶

۸۷۰،۰۰۶

۱۳۹۸/۷/۲۳

اخزا ۷۰۸

۱۸

۷۳۰،۰۰۰

۷۳۳،۰۵۱

۱۳۹۹/۵/۱۳

اخزا ۷۰۹

۱۹

۸۸۵،۰۰۰

۸۸۵،۰۰۰

۱۳۹۸/۴/۳۰

اخزا ۷۱۱

۲۰

۸۹۴،۰۰۰

۸۹۵،۰۰۴

۱۳۹۸/۵/۳۰

اخزا ۷۱۲

۲۱

۸۶۹،۲۰۳

۸۶۸،۲۰۰

۱۳۹۸/۷/۲۲

اخزا ۷۱۴

۲۲

۹۶۸،۰۶۵

۹۶۸،۱۵۷

۱۳۹۷/۱۲/۲۸

سخاب ۷

۲۳


سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶
۲۰:۲۱:۲۶


Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com