جستجو

لیست قیمت معامله اسناد خزانه در فرابورس ۱۳۹۷/۷/۲۵

آخرین قیمت معامله در فرابورس (دیروز)

آخرین قیمت معامله در فرابورس (امروز)

تاریخ سررسید

نماد معاملاتی

ردیف

۷۷۷،۰۰۰

۷۸۶،۹۹۴

۱۳۹۸/۸/۲۰

اخزا ۶۰۴

۱

۹۶۴،۴۰۰

۹۶۵،۵۵۵

۱۳۹۷/۹/۲۶

اخزا ۶۰۵

۲

۷۹۴،۹۹۸

۷۹۷،۰۰۰

۱۳۹۸/۷/۲۲

اخزا ۶۰۶

۳

۹۵۶،۰۲۰

۹۶۱،۴۹۹

۱۳۹۷/۱۰/۱۰

اخزا ۶۰۷

۴

۸۴۶،۰۰۲

۸۴۷،۰۳۵

۱۳۹۸/۴/۱۱

اخزا ۶۰۸

۵

۸۴۶،۰۱۱

۸۴۶،۷۱۳

۱۳۹۸/۴/۱۱

اخزا ۶۰۹

۶

۷۷۰،۰۵۰

۷۷۰،۰۵۵

۱۳۹۸/۹/۱۱

اخزا ۶۱۰

۷

۹۷۱،۴۰۱

۹۷۹،۹۰۰

۱۳۹۷/۹/۱۳

اخزا ۶۱۱

۸

۷۳۳،۰۰۰

۷۴۳،۰۰۰

۱۳۹۸/۱۱/۱۴

اخزا ۶۱۲

۹

۷۵۱،۸۸۹

۷۵۱،۶۰۰

۱۳۹۸/۱۰/۱۶

اخزا ۶۱۳

۱۰

۷۵۲،۳۰۰

۷۶۰،۰۰۰

۱۳۹۸/۱۰/۱۶

اخزا ۶۱۴

۱۱

۷۷۶،۰۰۰

۷۸۰،۱۰۹

۱۳۹۸/۸/۲۰

اخزا ۶۱۵

۱۲

۸۲۴،۶۴۰

۸۲۴،۶۰۰

۱۳۹۸/۵/۲۳

اخزا ۶۲۲

۱۳

۶۴۳،۹۹۸

۶۴۶،۸۰۲

۱۳۹۹/۵/۲۸

اخزا ۶۲۳

۱۴

۶۳۲،۵۰۰

۶۴۳،۱۹۵

۱۳۹۹/۶/۲۵

اخزا ۶۲۴

۱۵

۹۶۸،۰۰۱

۹۶۸،۰۲۰

۱۳۹۷/۹/۲۰

اخزا ۷۰۱

۱۶

۹۵۶،۰۰۰

۹۵۷،۴۴۷

۱۳۹۷/۱۰/۲۴

اخزا ۷۰۲

۱۷

۱،۰۰۰،۰۰۰ (اولین)

۶۳۴،۹۹۹

۱۳۹۹/۷/۲۱

اخزا ۷۰۳

۱۸

۵۸۸،۵۱۰

۶۰۱،۰۰۱

۱۳۹۹/۱۰/۲۲

اخزا ۷۰۴

۱۹

۸۲۶،۹۹۰

۸۲۵،۰۰۰

۱۳۹۸/۵/۲۳

اخزا ۷۰۵

۲۰

۶۶۰،۰۰۲

۶۶۱،۰۰۰

۱۳۹۹/۴/۲۳

اخزا ۷۰۶

۲۱

۸۱۷،۷۰۰

۸۱۷،۷۰۰

۱۳۹۸/۴/۳۰

اخزا ۷۱۱

۲۲

۸۲۶،۵۰۰

۸۲۶،۵۰۰

۱۳۹۸/۵/۳۰

اخزا ۷۱۲

۲۳

۹۱۳،۰۰۰

۹۱۱،۰۰۰

۱۳۹۷/۱۲/۲۸

سخاب ۷

۲۴


سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶
۲۰:۲۱:۲۶


Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com