جستجو

لیست قیمت معامله اسناد خزانه در فرابورس ۱۳۹۸/۲/۳

آخرین قیمت معامله در فرابورس (دیروز)

آخرین قیمت معامله در فرابورس (امروز)

تاریخ سررسید

نماد معاملاتی

ردیف

۸۹۱،۰۰۰

۸۹۱،۰۰۰

۱۳۹۸/۸/۲۰

اخزا ۶۰۴

۱

۹۰۴،۰۰۰

۹۰۵،۸۹۹

۱۳۹۸/۷/۲۲

اخزا ۶۰۶

۲

۹۵۸،۷۵۳

۹۶۰،۶۷۰

۱۳۹۸/۴/۱۱

اخزا ۶۰۸

۳

۹۵۸،۰۰۰

۹۵۹،۷۲۱

۱۳۹۸/۴/۱۱

اخزا ۶۰۹

۴

۸۷۵،۰۰۰

۸۸۴،۹۹۹

۱۳۹۸/۹/۱۱

اخزا ۶۱۰

۵

۸۴۱،۰۰۳

۸۴۸،۴۰۰

۱۳۹۸/۱۱/۱۴

اخزا ۶۱۲

۶

۸۵۷،۳۹۹

۸۶۲،۰۰۰

۱۳۹۸/۱۰/۱۶

اخزا ۶۱۳

۷

۸۶۰،۰۰۰

۸۶۲،۴۰۰

۱۳۹۸/۱۰/۱۶

اخزا ۶۱۴

۸

۸۹۰،۰۰۰

۸۹۱،۰۱۰

۱۳۹۸/۸/۲۰

اخزا ۶۱۵

۹

۹۳۶،۴۹۹

۹۳۷،۴۱۰

۱۳۹۸/۵/۲۳

اخزا ۶۲۲

۱۰

۷۶۱،۱۸۰

۷۶۲،۲۰۰

۱۳۹۹/۵/۲۸

اخزا ۶۲۳

۱۱

۷۴۶،۰۰۱

۷۴۴،۴۵۰

۱۳۹۹/۶/۲۵

اخزا ۶۲۴

۱۲

۷۳۶،۵۰۱

۷۲۰،۰۰۰

۱۳۹۹/۷/۲۱

اخزا ۷۰۳

۱۳

۷۰۲،۰۰۰

۷۰۲،۰۰۰

۱۳۹۹/۱۰/۲۲

اخزا ۷۰۴

۱۴

۹۳۶،۰۱۰

۹۳۶،۰۱۰

۱۳۹۸/۵/۲۳

اخزا ۷۰۵

۱۵

۷۷۳،۸۰۱

۷۶۹،۰۰۱

۱۳۹۹/۴/۲۳

اخزا ۷۰۶

۱۶

۹۱۷،۲۰۰

۹۱۷،۰۰۱

۱۳۹۸/۶/۲۷

اخزا ۷۰۷

۱۷

۹۰۱،۰۲۰

۹۰۳،۰۱۶

۱۳۹۸/۷/۲۳

اخزا ۷۰۸

۱۸

۷۶۶،۰۰۰

۷۶۰،۰۳۰

۱۳۹۹/۵/۱۳

اخزا ۷۰۹

۱۹

۹۶۴،۸۰۲

۹۶۶،۷۰۰

۱۳۹۸/۳/۲۷

اخزا ۷۱۰

۲۰

۹۴۷،۰۵۱

۹۴۷،۰۵۱

۱۳۹۸/۴/۳۰

اخزا ۷۱۱

۲۱

۹۳۷،۰۰۰

۹۳۷،۰۰۰

۱۳۹۸/۵/۳۰

اخزا ۷۱۲

۲۲

۶۱۹،۲۰۰

۶۱۳،۵۰۲

۱۴۰۰/۵/۱۸

اخزا ۷۱۳

۲۳

۹۰۶،۰۰۰

۹۰۴،۶۷۰

۱۳۹۸/۷/۲۲

اخزا ۷۱۴

۲۴

۶۳۳،۰۵۴

۶۰۰،۵۳۵

۱۴۰۰/۴/۷

اخزا ۷۱۶

۲۵

۸۴۶،۰۰۰

۸۶۰،۱۱۱

۱۳۹۸/۱۰/۱۷

اخزا ۷۱۷

۲۶


سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶
۲۰:۲۱:۲۶


Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com